Visoka škola zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka
kao referentna i akreditovana visoka škola

Visoka škola zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka je privatni neprofitni evropski fakultet sa sedištem u Slovačkoj.

Možemo se pohvaliti međunarodnom akreditacijom, evropskim standardima, akreditovanim i ekskluzivnim programima.

Trenutno na našem fakultetu studira preko 12.000 studenata, od čega više od 10.000 studenata studira eksternom metodom.

Kod vrednovanja u okviru celokupne akreditacije visokog školstva u Slovačkoj, u oblasti društvene i bihejvioralne nauke,

Visoka škola zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, je zauzela prvo mesto.

Na osnovu rešenja Ministarstva školstva, nauke i istraživanja Republike Slovačke (broj rešenja), Visoka škola Sv. Elizabete iz Bratislave, ima dozvolu za organizovanje nastave u centru u Bačkom Petrovcu, Srbija.

 

O fakultetu

Visoka škola zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety – VŠZaSPSvA, Bratislava, Slovensko) je osnovana 2002. godine u Bratislavi,Slovačka, kao, neprofitna privatna visoka škola. Njen cilj je da pomogne u integraciji u EU u oblasti visokog školstva u zdravstvu i obrazovanju zdravstvenih radnika, i organizacija dobrovoljnog rada prvenstveno u oblasti javnog zdravstva i socijalnog rada, zdravstvene nege, rehabilitacije, laboratorijskih metoda, fizioterapije, tropske medicine, radioloških tehnika, zubnih tehnika u ustanovama socijalnog rada i zdravstvene zaštite. Obezbeđuje obrazovanje, naučno vaspitanje i naučno istraživanje kao i praktične veštine kod studenata kroz sva tri stepena visokoškolskog obrazovanja. Vodi studente i nastavnike ka osnovama humanizma sa porukom, da se čuva život od rođenja sve do dostojanstvenog kraja.

Nastavne aktivnosti Visoke škole zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka odvijaju se u okviru 11 isturenih odeljenja u Slovačkoj i 7 isturenih odeljenja u inostranstvu (Nemačka, Austrija, Poljska, Češka, Srbija, Kenija, Kambodža).

Osnovana kao neprofitna organizacija, VŠZaSPSvA dobrotvorni rad iz oblasti zdravstva i socijalnog rada obavlja otvaranjem i finansiranjem besplatnih klinika za siromašne, domova za beskućnike i za nezbrinutu decu u ukupno 21 zemlji na svim kontinentima (Sudan, Kambodža, Vjetnam, Haiti, Ruanda…) Za smerove za koje se izvodi nastava VŠZaSPSvA poseduje akreditaciju slovačkog Ministarstva za obrazovanje I akreditaciju. Međunarodne akreditacione komisije. Diploma stečena na VŠZaSPSvA priznaje se u zemljama EU.

 

Na VŠZaSPSvA se stiču  sledeća akademska zvanja:

  • Bachelor, (Bsc) socijalni rad, nakon studija prvog stepena u trajanju od 7 semestara (180 ECT)
  • Bachelor (Bsc) nakon studija prvog stepena zdravstvene nege (kombinovana forma) u trajanju od 6 semestara (180 ECT)
  • Master, (Msc) nakon studija drugog stepena u trajanju od 5 semestara (120 ECT)
  • Doktor nauka, (PhD) nakon studija u trajanju od 6 semestara (180 ECT)

 

Zašto studirati na našoj Visokoj školi:

  • zato što se školovanjem kod nas stiče diploma države članice EU
  • zato što je studiranje najvećim delom dnevnom i eksternom formom
  • zato što su studenti, odlukom rektora, oslobođeni polaganja klasičnog prijemnog ispita.

Kako se vrednuju naše diplome u inostranstvu?

Sa diplomom Visoke škola zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, bez obzira da li se radi o smeru Zdravstvena nega ili Socijalni rad, možete da se zaposlite u državama Evropske Unije, u skladu sa lokalnim pravilima tih država.